Base SAS
SAS Bridge for ESRI
SAS Enterprise Guide
SAS Integration Technologies
SAS/ACCESS(interface to: Aster nCluster, DB2, Greenplum, MySQL, Netezza, ODBC, OLE DB, Oracle, PC Files, Sybase, Sybase IQ, Teradata)
SAS/AF
SAS/ASSIST
SAS/CONNECT
SAS/EIS
SAS/ETS
SAS/FSP
SAS/GRAPH
SAS/IML
SAS/OR
SAS/QC
SAS/SECURE 128-bit 
SAS/SHARE
SAS/STAT
SAS Enterprise Miner
SAS Rapid Predictive Modeler


Rate this Article

 

Feedback: Correct or Suggest an Article | Request Help

 
3 Comments

 1. Unknown User (didier2)

  How can I get Enterprise Miner?

  1. You can install Enterprise Miner by selecting "SAS Enterprise Miner Workstation Configuration" in the SAS deployment wizard during installation, see step 23 of our installation instructions.

   1. Unknown User (didier2)

    Thank you Adrian.