Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Affiliated Faculty

 • Antonio J. Plaza    

  email: aplaza@unex.es

 • Chein-Chi Chang

 • Eliza Yingzi Du      

  email: yidu@iupui.edu

 • Mark L.G. Althouse

 • Paul Thouin

 • Yen-Chieh Ouyang  

  email: ycouyang@dragon.nchu.edu.tw

 • Chinsu Lin                                

  email: chinsu@mail.ncyu.edu.tw

 • Ching Tsorng Tsai                  

   email: cttsai@thu.edu.tw

 • Pau-Choo Chung                     

  email: pcchung@eembox.ee.ncku.edu.tw

 • Hsian-Min Chen                        

  email: hsmin6511@gmail.com

 • Ching Wen Yang                       

  email: cwyang@vghtc.gov.tw

 • Clayton Chi-Chang Chen         

  email: ccc@vghtc.gov.tw

 • Jyh-Wen Chai                            

  email: hubt@vghtc.gov.tw

 • Chunhong Liu                            

  email: 31314209@qq.com

 • Liaoying Zhao
 • Meiping Song                        

  email: smping@163.com

 • Lin Wang

 • Zhisheng Liu

 • Guoming Sung

 • Qiang Wang

Current Ph.D Students

 • Xue Bai
 • Chien-Yu Lin
 • Yi-Mei Kuo
 • Chia-Chen Liang
 • Kenneth Yeonkong Ma

Visiting Students

 • Yulei Wang (Harbin Engineering University)
 • Shengwei Zhong (Harbin Institute of Technology)
 • Shuhan Chen (Zhejiang University)
 • No labels